Vandaag sluiten we, naar verwachting, de ontmoetingen op ons jubileumplein af met een bijzondere bijdrage van een bijzonder en geliefd man, dominee Jan van der Veen. Bij vooral de jongere generatie Sjammasjers is het niet bekend, maar dominee van der Veen is ere-lid van Sjammasj.

Hij verteld in zijn bijdrage daar over, maar we mogen ook een inkijkje nemen in zijn leven en dominee verteld over de bijzondere band die er is ontstaan tussen hem en ons. Het predicaat ere-lid is te zien als een kruisje van waardering voor de geweldige betekenis die dominee van der Veen voor Sjammasj is geweest.

Ik herinner mij de fantastische samenwerking met hem bij het organiseren van grote happenings in zijn kerk die ook de onze was. De Parkkerk van Leeuwarden-Huizum !

Maar eerder, voor het eerst in haar geschiedenis bracht Sjammasj een groot project in de Kurios kerk met de musical “Light”.
De Kurioskerk, toen nog de Hervormde zustergemeente van gereformeerd Huizum, met dominee de Jong en dominee Hamoen en waarbij ik mij ook zo goed koster Dijkstra herinner. Gelbrich de Jong, dochter van de dominee en Hannie Dijkstra, dochter van de koster kwamen bij Sjammasj zingen. Het koor was al daar aanbeland, waar de kerken later in het “Samen op weg” proces volgden. En waar hervormd en gereformeerd pas later één werden.

Uiteraard moest er in de Parkkerk in die tijd ook “reuring” komen. Dat was waarin de gemeente en het koor elkaar absoluut konden vinden. Dominee van der Veen blijft bescheiden waar hij zegt dat we hebben “geprobeerd” om dat machtige evangelie te vertalen voor mensen in de tachtiger jaren. Ik weet wel zeker dat hij een lichtend voorbeeld is geweest en tot een geweldige zegen voor de mensen om hem heen is geweest en nog is !

Ik mocht een tijdje deelgenoot uitmaken van het fijne gezin van de familie Edzer van der Meulen en zijn vrouw aan de Vincent van Goghstraat in Leeuwarden Huizum. Hoe lovend daar gesproken werd over deze dominee, deze man, zal mij altijd bij blijven. Het is niet voor niets dat de contacten met Siemon en zijn broer Jan, beide mijn beoogde zwagers, tot lang in stand is gebleven met dominee van der Veen.
Ik houd het telkens nog bij “dominee” maar daar werd hij “Jan” genoemd. Jan is van geweldige betekenis geweest voor de van der Meulens en zeker ook voor die naamgenoot Jan van der Meulen en zijn broer Siemon; beide intussen bij hun Heer en Heiland.

Dominee van der Veen had een speciale band met Sjammasj, maar hij was geliefd bij veel meer koren. Hij noemt in zijn bijdrage dat hun schoonzoon dirigent is van het(Groot) Evangelisatie koor Leeuwarden. Diezelfde dominee van der Veen staat ook in mijn geheugen gegrift, op de preekstoel van de Koepelkerk in Leeuwarden bij de fantastische samenwerking in Paasprojecten met hen.
En hij haalde ook meer dan eens het Sneker mannenkoor naar Leeuwarden, naar de Koepelkerk of naar de Schranskerk bij “Een uur voor iedereen”. Wat ging er ook een liefde van hem uit als hij in de Parkkerk of in onze Koepelkerk of in de Schranskerk op de kansel stond. Diezelfde liefde die hij telkens in geheel zijn leven ten toon spreid.

Sjammasj heeft voor mij persoonlijk ook een heel belangrijke plaats ingenomen, waar ik door dit koor mijn lieve vrouw heb mogen ontmoeten. Sjammasj was er bij toen Coby en ik trouwden. Sjammasj was er telkens bij toen onze kinderen werden gedoopt, maar Sjammasj was er ook bij in verdriet wat mij later is overkomen en ik mag zeggen dat dit is wat mij toch geweldig heeft bemoedigd en kracht heeft gegeven.
Bij de doop destijds van Lotte, ons derde kindje hebben wij samen met Piet en Diana Smidt, die hun zoontje, Ruben lieten dopen en ook al zo een fantastische band met dominee van der Veen hadden hem gevraagd de doopdienst te leiden hier in de Hege Stins in Stiens. Geweldig dat hij daartoe bereid was !

Toen ik veel later als evangelisatie-ouderling van de Hege Stins een ochtend dienst mocht organiseren waar Joy for People zong en dominee van der Veen de preek verzorgde, ging hij na afloop ook ongedwongen mee op koffie visite naar ons huis, samen met leden van Joy for People, samen met de vele Sjammasjers die naar Stiens waren gekomen en hij voelde zich zo één met ons allen.
Ik kijk in gedachten de kring rond en zie de mensen nog zitten. Als eerste dominee van der Veen en dan het tweetal wiens namen ik ook graag wil noemen. Coen Visser, toen nog niet met zijn Hilian en ook Titia Sybesma, die intussen al soleerde bij Joy for People, beide zijn ze tot grote betekenis geweest voor Sjammasj en Coen mag dat nog steeds zijn.
Het was een prachtige tijd met mensen om ons heen waarvan we hielden. Tijden veranderen en er kwamen ook weer nieuwe mensen op Sjammasj en in ons leven, waaraan ook dierbare herinneringen bewaard worden en aan wie zoals dominee van der Veen in zijn bijdrage ook schrijft het stokje mocht worden doorgegeven.

Nog even over het Evangelisatiekoor Leeuwarden zoals nu de officiële naam luidt. Myn omke Hotze, hy is 97 wurden, heeft daar vrijwel heel zijn leven bij gezongen.
Hij vond altijd dat ik maar eens moest stoppen met die gospelmuziek en op een echt koor, als het zijne moest komen 😊
Ik wilde dat bewaren voor later. We zijn nu welhaast 30 jaar verder, maar ik kan het toch ook niet helpen dat juist die gospelmuziek me nog steeds zoveel doet, ook al ben ik dan intussen wel een oude knakker ☹

Lieve lezer, mijn welgemeende excuses voor telkens een lange introductie van de mensen op het ontmoetingsplein !
Voor nu wil ik van harte aanbevelen de bijdrage van ons geliefd erelid: dûmny Jan van der Veen.

Werd je nog niet gevraagd en vind je het leuk om jouw verhaal of foto’s met al die oud Sjammasj’ers te delen, mail dan naar Anne: annedijkstra58@gmail.com


Terug naar overzicht

Mijn naam is Jan van der Veen,

Ik ben geboren in 1953-en ik ben nu dus 70 jaar en sinds februari 1993 ben ik ere-lid van SJAMMASJ.

In 1985 trouwde ik met mijn lieve Harmke. In datzelfde jaar werd ik predikant van de Parkwijk in (Leeuwarden-)Huizum. We kregen in Leeuwarden twee kinderen, Annelies en Martijn. Annelies is getrouwd met Willem Kuipers en sinds 2012 zijn wij opa en oma. Wij genieten ontzettend van onze kleinkinderen, Jesse (12), Sven (9) en Marrit (4). Onze schoonzoon Willem is de huidige dirigent van het Evangelisatiekoor Leeuwarden.

Ik werd ere-lid van SJAMMASJ bij ons vertrek uit Huizum naar Surhuisterveen (mijn 3e gemeente als predikant). Vanaf 2004 ben ik nog predikant geweest in Heerenveen. Op 24 mei 2020 heb ik daar afscheid genomen en nu ben ik dus met emeritaat.

Tegenwoordig wonen we met veel plezier in Sneek, wat voor ons bij mijn pensionering een gaan ‘back to the roots’ betekende. Ik ben namelijk geboren en getogen Sneker.

Mijn directe verbinding met SJAMMASJ is, dat ik in de 8 jaar, dat ik predikant mocht zijn van de Parkkerk in (Leeuwarden-) Huizum op vele momenten met SJAMMASJ heb samengewerkt. Door samen de schouders te zetten onder een stuk evangelieverkondiging in woord en zang groeiden er ook prachtige contacten met de leden van het koor uit die tijd. Met deze periode is onlosmakelijk verbonden de naam van de toenmalige dirigent, Guus Tomeij, die ons helaas veel te vroeg is ontvallen. Maar met meerdere leden is er toen een band gesmeed, die ik en wij als predikantsgezin uit die tijd nog steeds voelen. De band met elkaar was en is nog steeds sterk!

Ik denk in dit verband aan de startzondagen, kerstvieringen, concerten van Sjammasj, en vele andere momenten waaraan we onze specifieke kleur gaven. Historisch is het feit, dat ik samen met koster Sjoerd Plantinga en Anne Dijkstra onder de grote kerstboom in de Parkkerk lag om de defecte kerstverlichting weer aan de praat te krijgen. Door al dit soort aspecten ontstond er een bijzondere band tussen de kerk, in casu de dominee en de koster en het koor, in casu de dirigent en de manager. De ruimte die de kerkenraad van de Parkkerk ons daarbij gaf was uniek ! Wij mochten gestalte geven aan de uitdaging om het evangelie door te vertalen naar de belevingswereld van mensen in de 80-er jaren van de vorige eeuw. Met veel enthousiasme hebben we dat SAMEN geprobeerd te doen.

Dat SJAMMASJ nu in 2024 haar 50-jarig bestaan viert is te danken aan het feit, dat anderen na ons het stokje met veel enthousiasme hebben overgenomen (of nog steeds bij zich dragen als koorlid). Maar dat heeft ook te maken met de zegen van onze grote Zender, die ons toen, in de jaren 80 inspireerde, maar nog steeds met Zijn Geest in en door ons wil werken.

Zijn zegen bid ik SJAMMASJ voor de komende jaren van harte toe!

 


Terug naar overzicht